ADMINISTRATOR

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( RODO ) przekazujemy Państwu informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę AUTOHOL STALA JANUSZ STALA.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma:
AUTOHOL STALA JANUSZ STALA z siedzibą w WOLA MIELECKA 126 , 39-300 MIELEC, NIP: 8171566008, oraz inspektorem ochrony danych jej właściciel.

Kontakt w sprawie danych osobowych jest możliwy za pośrednictwem telefonu +48602299914, poczty elektronicznej jstala@vp.pl oraz listownie na adres firmy.

POSTAĆ DANYCH

Przechowujemy dane postaci imienia, nazwiska i/lub nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail i numeru telefonu, oraz niezbędne dane serwisowanego sprzętu.

CEL PRZETWARZANIA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w celu :

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności.

PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną przetwarzania Państw danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie – Państwa zgoda.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy AUTOHOL STALA JANUSZ STALA, a Państwa firmą i wypełnienia wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy, współpracownicy oraz Partnerzy Handlowi, którzy współpracują z nami przy wspólnych Przedsięwzięciach. Dane te również mogą być przekazane instytucjom określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy, ZUS, lub innym, a także podmiotom świadczącym AUTOHOL STALA JANUSZ STALA usługi podwykonawcze, doradcze, księgowe, prawne i informatyczne.

Przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

PRAWA

Zgodnie z rozporządzeniem RODO, przysługuje Państwu prawo do: